Moció de presentació d’alegacions pel projecte promogut per l’empresa Spectrum Geo a Balears

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA OBERTA DE CALVIÀ de suport a la presentació d’al·legacions relativa a la Declaració d’Impacte Ambiental del projecte promogut per l’empresa Spectrum Geo Limited 20130253PHC a les Illes Balears

Rafel Sedano Porcel, Portaveu del Grup Municipal Esquerra Oberta de Calvià, en representació del mateix, i l’empara d’allò establert en el Reglament Orgànic, eleva al Ple de l’Ajuntament de Calvià la següent Moció per al seu debat i votació,

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Marea Blava Mallorca (MBM) és una plataforma constituïda per diverses entitats empresarials, medioambientalistes i socials de Mallorca unides per la preocupació i la lluita contra els projectes de prospeccions d’hidrocarburs que amenacen el medi ambient i les principals indústries de l’economia balear, com el turisme i la pesca.

Des d’aquesta plataforma pensem que perpetuar l’insostenible model energètic actual, basat fonamentalment en el consum de combustibles fòssils, explotant nous jaciments d’hidrocarburs en el Mediterrani, agreuja el problema del canvi climàtic i no aporta solucions significatives a la nostra dependència del petroli. En canvi, tenim sense aprofitar un gran potencial energètic renovable propi de les nostres latituds, així com la millora de la nostra eficiència energètica, per la qual cosa és imprescindible i urgent fer una aposta ferma i progressiva cap a un nou model energètic eficient, intel•ligent i 100% renovable com a solució sostenible i definitiva.

També hem conegut últimament la implicació per part d’institucions de Balears, com el Govern i el Consell de Mallorca, integrant-se en l’Aliança Mar Blava, que persegueix els mateixos objectius.

Des de MBM tenim la intenció de facilitar la informació i recollida d’al•legacions de tots els projectes que surtin a exposició pública i que intentarem siguin massives, perquè pensem que un rebuig contundent per part de la societat és el primer requisit per evitar les prospeccions, amb la instal•lació de diferents taules informatives a l’espai públic a carrers i places, sent el més imminent el projecte promogut per l’empresa Spectrum Geo Limited 20130253PHC.

I és per això que ens dirigim a aquesta administració municipal per demanar la col•laboració en dos aspectes:

  • Expressar el rebuig d´aquest ajuntament a tots els projectes de prospecció i explotació d’hidrocarburs que amenacen les Illes.
  • La implicació directa de l´ajuntament en la col•laboració en el procés de recollida d’al•legacions relatives a la DIA del projecte promogut per l’empresa Spectrum Geo Limited 20130253PHC a les Illes Balears.

Aquesta demanda no és gratuïta, sinó que respon al limitat temps de què disposem per a la presentació d’al·legacions, que és de trenta dies naturals des de la publicació de la DIA. Per aquest motiu necessitam facilitats des de les administracions públiques per poder agilitzar aquest procés.

Per altra banda, en la passada campanya de recollida d’al•legacions (Projecte Cairn Energy, gener 2013), després de certs dubtes per part dels ajuntaments d’Eivissa sobre si podien recollir i registrar les al•legacions, es va concloure que sí era possible fer arribar a la seva destinació les al•legacions registrades als ajuntaments i, per tant, la seva col•laboració s’esdevenia molt important i imprescindible per a la bona consecució de la campanya.

 

Es per això que Esquerra Oberta de Calvià duu al Plenari la següent

 

PROPOSTA D’ACORD:

 

Primer.- Expressar el rebuig d´aquest ajuntament a tots els projectes de prospecció i explotació d’hidrocarburs que amenacen les Illes.

Segon.- Donar suport a la presentació d’al•legacions relativa a la Declaració d’Impacte Ambiental del projecte promogut per l’empresa Spectrum Geo Limited 20130253PHC a les Illes Balears.

Tercer.- Permetre i agilitzar els permisos per a la instal•lació de taules informatives i de recollida d’al·legacions de MBM en la via pública, especialment en dies de fires, mercats i esdeveniments promoguts per l’ajuntament durant el període de presentació d’al·legacions.

Quart.- Facilitar els tràmits per a la presentació d’al·legacions posant a disposició de la ciutadania els registres municipals per poder dipositar les al•legacions que després serien cursades a la Delegació de Govern, ja sigui perquè els registres funcionen com a finestres úniques on es poden presentar documents adreçats a Delegació de Govern i/o als Ministeris o, si més no, que aquests registres funcionin com a dipositaris d´al•legacions que després poden ser traslladades a les dependències de la Delegació de Govern per personal del propi ajuntament.

Cinquè.- Publicar a mitjans i xarxes socials propis de l´ajuntament els models d´al•legacions per a la seva descàrrega electrònica o edició de vincles d´internet a pàgines on puguin ser descarregades.

Sisè.- Publicar a mitjans i xarxes socials propis de l´ajuntament les notícies relacionades amb l´apertura dels processos de presentació d´al•legacions, animant a la ciutadania a presentar-les i actualitzant el recompte d´al•legacions presentades al propi municipi.

Setà.- Disposar de còpies del model d´al•legacions a les dependències municipals amb instruccions per emplenar-les i registrar-les.

Vuitè.- Publicar als taulons de l´ajuntament el material gràfic proporcionat per plataformes o entitats que informin i animin a la participació en el procés de presentació d’al•legacions.

 
Calvià, 16 de febrer de febrer de 2016

 

 

 

Signat: Rafel Sedano Porcel

Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Oberta