Mocions d’Esquerra Oberta per al plenari ordinari de 30 de Juliol (I).

Esquerra Oberta de Calvià ​aposta per un municipi més sostenible i presenta diferents mocions per la protecció del territori i la costa calvianera.

​El Grup Municipal d’Esquerra​ ​Oberta de Calvià​ proposa​rà al Ple de dia 30 l’aprovació de dues mocions per​ ​iniciar una revisió del Pla General ​d’Ordenació Urbana i un posicionament del consistori contra l’ampliació del Port de Portals

El Grup d’Esquerra Oberta de Calvià ha presentat diferents mocions sobre temes territorials pe plenari de dia 30 de juliol. Concretament, ha presentat una moció per instar a la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana i una altra per instar al consistori a un posicionaments contrari a l’ampliació del Port de Portals.

Esquerra Oberta de Calvià aposta per un municipi més sostenible i, des del dia de la constitució de la coalició, sempre ha considera​t​ els aspectes de defensa del territori ​com a ​pri​oritaris, en benefici del municipi i la seva ciutadania i és per això que ja el programa electoral duia tot un seguit de propostes ​​al voltant de territori​ i medi ambient, sempre tenint en compte aspectes urbanístics i turisme.

Des del grup municipal recorden que la modificació del PGOU va ser un dels grans compromisos durant la campanya electoral i, un cop en negociacions per tal de fer possible un acord d’investidura, un dels punts amb els que la coalició va incidir més. «Donada l’actual conjuntura de crisis econòmica i social, es necessari que se estableixin les bases per un altre model de desenvolupament, allunyat de las previsions del totxo i adaptat a la capacitat econòmica actual, basat en un impuls dels sectors primaris, el turisme de qualitat, diversificat i verd i el sector agroalimentari​.»

Així, l’acord pel qual Esquerra Oberta es comprometé el vot favorable a l’actual batle de Calvà inclou el següent punt: «​Revisarem el Pla general d’ordenació urbana de forma participada i decidida amb la ciutadania, amb la intenció de protegir el nostre territori, fer-lo més sostenible i preservar el medi ambient. Posicionarem Calvià com a líder en l’adaptació i en la lluita contra el canvi climàtic. Qualsevol canvi o reforma d’instal·lacions públiques i privades es durà a terme d’acord amb l’objectiu de petjada ecològica mínima. El patrimoni municipal de sòl només s’utilitzarà per a habitatges socials o de protecció oficial i per a equipaments municipals. El PGOU definirà un equilibri entre noves places turístiques i l’amortització de les obsoletes. Posarem en funcionament un pla d’implantació gradual d’energies renovables i d’eficiència energètica en instal·lacions municipals, enllumenat i equipaments.​»​
​Rafel​ Sedano, portaveu del grup muinicipal d’Esquerra Oberta ha manifestat la necessitat d’aquesta revisió perquè «durant aquests 15 anys s’han anat duent a terme multitud de modificacions parcials, s’ha elaborat un catàleg de camins, ha aparegut la LOUS i, sobretot, ha canviat el plantejament i el model econòmic i social del municipi.​»​ i a afegit «hem de recordar que Calvià és el municipi més urbanitzat de les Illes, segons diagnòstics fets a partir de l’anàlisis de canvis d’ocupació del sòl amb mapes del programa europeu CORINE i, per tant, es evident la necessitat d’una revisió amb l’objectiu de racionalitzar l’urbanisme.»

«El planejament urbanístic és una oportunitat única para començar a establir els nous desenvolupaments urbans, desclassificar els falsos urbans, descatalogar aquells sòls urbans ancorats en la lògica del totxo, millorar els paràmetres de qualitat de vida amb noves mesures contra el renou i contra la contaminació lumínica, per a la protecció de les zones arbrades del municipi, per a un pla de mobilitat urbana, per garantir la seguretat ciutadana front els riscos d’inundacions, riuades o sismes i establir els nous equipaments públics d’àmbit sanitari i educatiu.». Aquest nou planejament, ​»​ha d’assentar les bases per al desenvolupament equilibrat del municipi per als propers anys, per un creixement sostenible i respectuós amb el medi ambient acceptat per tots els ciutadans i ciutadanes de Calvià i basat en les necessitats dels pobles i de les persones i no en el benefici privat d’uns pocs propietaris i empresaris.​»

Puerto_Portals_yates

La proposta per posicionar el consistori contra l’ampliació del Ports de Portals no es més que un acte de normalitat enfront una clara agressió a la costa calvianera mitjançant una suposada remodelació ​i​ m​illora complementara​ al Pro​ject​e​ de novembre de 2012 de l​e​s instalacions de P​ort Portals p​er​ ​a ​l’​adaptación a la L​l​ei 10/2005 de Ports de les Illes Balears​. Aquesta proposta ha destacat per la manca de voluntat de no facilitar l’accés a la informació, que hauria de garantir-se en tot procés d’informació pública​ i no és cap projecte de millora ni complementari d’un projecte anterior, sinó que es tracta d’un projecte ​nou que, en qualsevol cas implicaria importants obres de dragat que podrien afectar les reserves marines més properes, com ara les Illes Malgrats o El Toro, apart de l’entorn natural del propi port​.​

​»El ple del passat mes de maig ja va tractar aquest punt, a instàncies d’Esquerra Oberta, però va ser rebutjat per l’anterior majoria popular, amb argumentari ​ple d’errades i falsetats, intencionades o no».